NL | EN | DE

Neem contact met ons op!

06 50230763

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Parket & Interieur gevestigd te Maasbree, ingeschreven bij de kamer van Koophandel Noord Limburg onder nr: 66119340.

Deze voorwaarden mogen niet gekopieerd of door derden gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming!!

1. Toepasselijkheid:

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van producten, alsmede op de uitvoering daarvan, indien en voor zover wij niet uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bij het sluiten van een overeenkomst wordt door ons een exemplaar van deze voorwaarden aan onze opdrachtgever verstrekt.

2. Aanbiedingen:

Tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk een onherroepelijk aanbod hebben gedaan, zijn al onze aanbiedingen steeds vrijblijvend. Een aanbod is slechts onherroepelijk, indien wij dit schriftelijk te kennen geven. Tenzij wij daarbij een andere termijn hebben gesteld staat een aanbod gedurende 30 dagen voor aanvaarding open. Indien een onherroepelijk aanbod binnen de termijn door onze opdrachtgever wordt aanvaard, komt de overeenkomst tot stand. Een onherroepelijk aanbod kan door ons worden ingetrokken, voordat het is aanvaard. Eerst nadat wij een opdracht naar aanleiding van een vrijblijvend aanbod uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard, zijn wij gebonden. Offertes op basis van winkel- en bedrijfsvoorraad geschieden onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Indien wij offreren op basis van winkel- en bedrijfsvoorraad zullen wij in de offerte steeds vermelden dat het een aanbod geldt “zolang de voorraad strekt”.

3. Prijzen:

Prijzen gelden af producent/leverancier en zijn inclusief BTW. Onze tarieven voor leggen, schuren en overige werkzaamheden zijn inclusief BTW en onkosten. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen en eventuele honorarium te verhogen. Indien een levertijd van minder dan 3 maanden is overeengekomen, is de opdrachtgever ingeval van prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke maatregel. Wij hanteren een zaag/snijverlies van circa 5%. Dat kan voor bijzondere vloeren oplopen tot een maximum van 10%, dit is afhankelijk van de maatvoering en type vloer.

4. Levering:

Levering vindt plaats door het feitelijk ter beschikking stellen van de gekochte vloer of vloerdelen aan de opdrachtgever. Vanaf het moment van levering zijn alle risico’s voor rekening van de opdrachtgever. Tenzij door ons tevoren schriftelijk anders overeengekomen zijn de kosten van aflevering, daaronder die van bezorging en verzekering, voor onze rekening. Indien de levering of het leggen van de vloer niet kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip tengevolge van een feit dat voor rekening van de opdrachtgever blijft, bij voorbeeld omdat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen, zoals omschreven in artikel 12, of voor het leggen van de vloer blijkt dat de ondervloer bij voorbeeld tengevolge van te hoge vochtconcentratie (nog) niet geschikt is om te worden belegd, is de opdrachtgever verplicht de  overeengekomen prijs voor de te leveren vloer, dus niet de eventuele legkosten, aan ons te betalen. Wij zullen de vloer alsdan gedurende drie maanden kosteloos ten behoeve van de opdrachtgever opslaan tot het moment van het feitelijk afleveren van de vloer of het leggen van de vloer. Na het verstrijken van de drie maanden kosteloze opslag zijn wij gerechtigd over de daaropvolgende maanden opslagkosten in rekening te brengen. De opslagkosten bedragen € 0,70 per gekochte m2 per maand.

5. Termijnen:

De termijnen, waarbinnen een opdracht zal zijn afgewerkt, zijn bij benadering. De in de orderbevestiging vermelde datum van aflevering is bij benadering. Wij zullen vóór het daadwerkelijk afleveren en/of leggen van de vloer en/of het verrichten van werkzaamheden contact opnemen met onze opdrachtgever om de datum en het tijdstip van afleveren en/of het leggen van de vloer en/of het uitvoeren van werkzaamheden vast te stellen. Wij zijn pas in verzuim, nadat wij door opdrachtgever in gebreke zijn gesteld en aan ons een redelijke termijn is gegeven om alsnog te presteren.

Indien de levering van goederen of de voltooiing van werkzaamheden is vertraagd door toedoen van de opdrachtgever en/of omstandigheden, welke redelijkerwijs voor rekening van de opdrachtgever komen, waaronder in ieder geval is begrepen de omstandigheid dat derden hun verplichting jegens de opdrachtgever niet nakomen en wij tot leveren bereid en in staat zijn, zijn wij niet in verzuim. Onze opdrachtgever is alsdan verplicht de overeengekomen prijs, exclusief de legkosten, aan ons te betalen. Indien de levering van goederen of de voltooiing van werkzaamheden is vertraagd door toedoen van ons en/of omstandigheden, welke redelijkerwijs voor onze rekening komen, en wij niet binnen een ons door de opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog hebben gepresteerd, zijn wij verplicht de door opdrachtgever tengevolge van ons niet-nakomen na het verstrijken van de door de opdrachtgever aan ons gestelde termijn geleden schade aan onze opdrachtgever te vergoeden. De door ons te vergoeden schade bedraagt maximaal € 50,- per dag.

6. Conformiteit / Garanties:

Parket-, planken- en kurkvloeren zijn een natuurproduct waarin structuur en tekening kunnen verschillen van de ten tijde van de verkoop getoonde monsterborden en foto’s. Tengevolge van het afwerken van de vloer, het gebruik van onderhoudsmiddelen en lichtval, kunnen kleur en structuur van de vloer veranderen c.q. afwijken. Wanneer een parketvloer wordt gespijkerd, zullen de dichtgestopte spijkergaatjes, met name bij een nieuwe vloer, zichtbaar blijven. Met het verkleuren van de vloer tengevolge van lichtval zullen de spijkergaatjes minder zichtbaar worden. Tijdens of vóór het sluiten van een overeenkomst getoonde monsters, monsterborden of foto’s geven een algemeen beeld van de te leveren vloer. Geringe afwijkingen in kleur en structuur van de te leveren vloer ten opzichte van getoonde monsters zijn mogelijk.

Wij garanderen behoudens afwijking in de eventuele door de producent verleende garanties, gedurende één jaar, dat de door ons geleverde vloeren voldoen aan de eisen, welke bij normaal gebruik aan een vloer van de overeengekomen kwaliteit mogen worden gesteld. Mocht ten gevolge van zichtbare fabricage- of materiaalfouten de vloer of een deel van de vloer niet aan de bovenomschreven eisen voldoen, dan kunnen de betreffende vloerdelen gedurende dertig (30) dagen na levering kosteloos worden omgewisseld bij de vestiging van Parket & Interieur die als leverancier is opgetreden, mits de delen op generlei wijze zijn bewerkt of verwerkt. Parket & Interieur garandeert de door hem geleverde vloer, al dan niet zelf gelegd, tegen verborgen fabricage- en/of materiaalfouten, die binnen vijf jaar na levering door de opdrachtgever worden ontdekt, onder de navolgende voorwaarden en condities:

 1. De geleverde vloerdelen mogen, voor zover in de leginstructie niet uitdrukkelijk anders bepaald, pas worden uitgepakt, wanneer daadwerkelijk met het leggen van de vloer wordt begonnen. Tot dat moment dienen de vloerdelen in de originele verpakking te blijven. Houten vloeren, hoe zorgvuldig ook geschaafd, kunnen splinters bevatten. Voor eventuele verwondingen of andersoortige schade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Het aanbrengen van de geleverde vloerdelen dient te geschieden overeenkomstig de legaanwijzingen, welke door Parket & Interieur zijn verstrekt (mondeling en/of schriftelijk) aan de opdrachtgever bij het bestellen van de vloer. Voor schade die aantoonbaar is ontstaan door afwijking of foutieve interpretatie van de legaanwijzingen, alsmede voor schade die is ontstaan tengevolge van het leggen of anderszins verwerken van vloerdelen met zichtbare fabricage- of materiaalfouten kan door Parket & Interieur geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. (Installeren is accepteren)
 3. Materiaal- en/of fabricagefouten die ten tijde van het leggen van de vloer niet zichtbaar waren en die binnen de garantietermijn aan het licht komen worden door Parket & Interieur kosteloos hersteld. De opdrachtgever dient alsdan de betreffende ruimte(s) leeg en ontruimd ter beschikking te stellen zonder enige compensatie van kosten. Slechts indien Parket & Interieur op grove wijze in de uitvoering van zijn werkzaamheden is tekortgeschoten dan wel zijn werkzaamheden op grove wijze heeft veronachtzaamd is hij schadeplichtig ter zake het ontruimen en ontruimd houden van de te bewerken ruimte(n) op het werkadres. De bewijslast hiervoor ligt bij de opdrachtgever. De alsdan uit te keren vergoeding is te allen tijde gemaximeerd tot een bedrag van € 50,- per dag per werkadres.
 4. Parket & Interieur geeft op de door hem of van fabriekswege op de vloer aangebrachte lak of vloerolie géén garantie tegen doorslijten.
 5. Van de Parket & Interieur gegeven garantie is uitgesloten alle schade die optreedt als gevolg van onoordeelkundig gebruik van de vloer, een meer dan normale puntbelasting, zoals deze ondermeer door naaldhakken kan worden veroorzaakt, schade als gevolg van overmatig vocht na het leggen en schade die is ontstaan doordat de door Parket & Interieur verstrekte onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd.
 6. Parket & Interieur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan bij reparatieopdrachten, schuren en afwerken van gebruikte vloeren daaronder begrepen, welke haar oorsprong vindt in de specifieke eigenschappen van de ter bewerking aangeboden vloer of vloerdelen, indien het ontstaan van die schade redelijkerwijs niet was te voorzien.
 7. Parket & Interieur is nimmer gehouden tot vergoeding van meer schade dan tot herstel van de opgetreden gebreken en vergoeding van de rechtstreeks ten gevolge van die gebreken door de opdrachtgever geleden schade tot een maximum van € 50,- per dag voor de tijd die gemoeid is met het opnieuw aanbrengen van de vloer.
 8. De opdrachtgever is gehouden om binnen 6 weken nadat hij ontdekt heeft of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat de geleverde vloerdeel niet beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, daarvan mededeling aan ons te doen op straffe van verval van zijn recht op aflevering van het ontbrekende, danwel herstel of vervanging van de geleverde niet bewerkte vloerdelen.
 9. Elke vordering of elk verweer, gebaseerd op zichtbare of verborgen gebreken verjaart na verloop van twee jaren na het doen van bovenvermelde kennisgeving, ongeacht of wij door de te late kennisgeving al dan niet enig nadeel hebben geleden. Op de opdrachtgever rust het bewijs van tijdige kennisgeving.
 10. Geschillen betreffende toepasselijkheid of de uitvoering van de bovenstaande garantiebepalingen dienen te worden voorgelegd aan een onafhankelijk deskundige of bevoegde rechter conform artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
 11. Indien het onderhoud niet of slecht gedaan is, of is gedaan met andere middelen dan door ons verstrekt of geadviseerd, vervalt alle garantie

7. Eigendomsvoorbehoud:

De Eigendom van de door ons geleverde zaken gaat eerst op de opdrachtgever over, nadat hij aan al zijn uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende en daarmee samenhangende verplichtingen heeft voldaan, alsmede alle eventueel daarop vallende renten en kosten heeft betaald. De opdrachtgever is niet gerechtigd vóór dat tijdstip de ons geleverde zaken aan derden in eigendom over te dragen, danwel in pand te geven.

8. Annulering:

De opdrachtgever is tot zes weken voor de overeengekomen dag van levering gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden in verband met in zijn risicosfeer liggende omstandigheden (annuleren). De opdrachtgever is in dat geval gehouden ons schadeloos te stellen door betaling van 20% van de bedongen prijs als redelijke vergoeding voor de door ons gemaakte kosten en gederfde winst, indien de overeenkomst betrof de levering van normaal tot de handelsvoorraad van Parket & Interieur behorende zaken. De opdrachtgever is gehouden ons schadeloos te stellen door betaling van 35% van de bedongen prijs als redelijke vergoeding voor door ons gemaakte kosten en gederfde winst, indien de overeenkomst betrof zaken die normaal niet tot de handelsvoorraad van

Parket & Interieur behoren, doch ten behoeve van opdrachtgever zijn besteld.

Indien de werkzaamheden bij de opdrachtgever niet volgens overeengekomen planning door ons uitgevoerd kunnen worden (om welke reden dan ook) mogen wij €150,- per wachtdag doorberekenen.

9. Overmacht:

Indien wij tengevolge van een overmachttoestand niet in staat zijn de door ons gesloten overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten. Onder overmacht verstaan wij onder andere tekortschieten door derden jegens ons, vervoersproblemen, werkstakingen, (dreigend) oorlogsgeweld, natuurrampen en andere oorzaken, die buiten onze macht liggen en het onmogelijk maken een door ons gesloten overeenkomst na te komen. Wij zullen onze opdrachtgever onverwijld na het ontstaan van een overmachtsituatie daarvan in kennis stellen en daarbij aangeven of tengevolge van de overmachtsituatie onze nakoming blijvend onmogelijk is, danwel dat de overmachtsituatie van tijdelijke aard is. Indien door de overmachtsituatie onze nakoming blijvend onmogelijk is, danwel indien een in principe tijdelijke niet-nakoming door overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

10. Aansprakelijkheid voor door ons verrichte werkzaamheden:

Indien in weerwil van het bepaalde artikel 12 door ons meubelstukken of andere voorwerpen verplaatst dienen te worden met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de opdrachtgever, zijn wij niet aansprakelijk voor schade die tengevolge daarvan ontstaat aan de verplaatste zaken of aan andere zaken of derden, voor zover die schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld  van ons of onze medewerkers. Ten gevolge van werkzaamheden, zoals onder meer het schuren van vloeren, kunnen lichte beschadigingen optreden. Deze beschadigingen zijn uitsluitend te vermijden indien door onze opdrachtgever voorzorgsmaatregelen worden genomen, bij voorbeeld door het afplakken of verwijderen van plinten, vensterbanken, kachels en radiatoren. Beschadigingen aan zaken die niet door de opdrachtgever zijn afgeplakt of verwijderd of op andere wijze zijn beschermd, worden door ons niet vergoed. Voor zover door ons schade wordt veroorzaakt aan zaken, terwijl onze opdrachtgever deugdelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, zullen wij de door ons gemaakte schade vergoeden. Ten gevolge van warmtestraling door warmte geleidende buizen in de ondervloer zoals aan- en afvoerleidingen van een centrale verwarmingsinstallatie en buizen van vloerverwarmingsinstallaties kan schade ontstaan aan parket-, planken-, kunststof- en kurkvloeren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebreken aan de door ons geleverde vloeren die zijn ontstaan door een hogere temperatuur van het vloeroppervlak dan 28 graden Celsius. Warmte geleidende buizen in de ondervloer dienen derhalve zodanig te zijn geïsoleerd dat het vloeroppervlak niet warmer kan worden dan 28 graden Celsius.

11. Betaling:

Tenzij anders overeengekomen is betaling van de koopprijs verschuldigd te onzer keuze contant of direct per bank bij levering. Bij het leveren van een overeengekomen order  zijn wij gerechtigd 25% vooraf als aanbetaling te verlangen, 50% bij het leveren van de goederen en het restant bedrag contant of per direct per bank bij gereed werkzaamheden. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van het verlangde voorschot, zijn wij gerechtigd verdere uitvoering van leveringen, danwel werkzaamheden op te schorten, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet tijdig, dat wil zeggen op het moment van levering, betaalt, is hij onmiddellijk in verzuim en zijn wij gerechtigd hem een rente van 15% per jaar in rekening te brengen voor elke week, danwel een gedeelte van een week dat hij nalatig zal blijven met betaling. Bovendien zijn wij gerechtigd, indien wij kosten moeten maken om tot incasso te geraken, het verschuldigde te verhogen met € 150,- inclusief BTW. De opdrachtgever is niet gerechtigd betaling op te schorten op grond van geconstateerde gebreken. De opdrachtgever is echter wel gerechtigd en ook gehouden om een deel, tot een maximum van 10% van het nog te betalen bedrag, voor zover in verhouding tot de door opdrachtgever gestelde gebreken, vast te houden totdat een uitspraak door een onafhankelijk deskundige of rechter is gedaan. Alle materialen blijven eigendom van Parket & Interieur tot dat het overeengekomen factuurbedrag volledig betaald is.

12. Verplichtingen opdrachtgever:

De opdrachtgever is gehouden om tijdig de door ons aan hem verstrekte instructies uit te voeren met betrekking tot het gereed maken van de ondervloer, het eventueel ontruimen van de ruimes, waarin de vloer dienen te worden gelegd, en met betrekking tot andere handelingen die de opdrachtgever dient uit te voeren om de aflevering en het leggen van de vloeren en/of het uitvoeren van de werkzaamheden niet onnodig vertragen.

Het niet opvolgen van de instructies geeft ons het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, onder gehoudenheid de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen alsnog de instructies uit te voeren, indien wij genoodzaakt zijn om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tengevolge van een omstandigheid die voor rekening van de opdrachtgever dient te blijven, is de opdrachtgever gehouden terstond de overeengekomen prijs aan ons te betalen. Indien ten gevolge van het niet, danwel niet behoorlijk, danwel niet tijdig uitvoeren van de door ons verstrekte instructies een zodanige vertraging optreedt dat wij niet in staat zijn om binnen de gemaakte planning alsnog de werkzaamheden uit te voeren, dan zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten voor een periode van acht dagen, onverminderd ons recht op volledige vergoeding door de  opdrachtgever van de dientengevolge door ons geleden of te lijden schade.

13. Geschillen en klachtregeling:

Alle geschillen of klachten die voortvloeien uit de door ons gesloten overeenkomst, dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan Parket & Interieur. Teneinde ontvankelijk te zijn in zijn klacht dient de opdrachtgever zijn klacht binnen zes weken na het ontstaan schriftelijk (niet digitaal) in te dienen bij de vestiging van Parket & Interieur waar hij een overeenkomst heeft gesloten. Hij dient daarin zijn klacht duidelijk te omschrijven en Parket & Interieur te verzoeken hetgeen waarover geklaagd wordt te herstellen. Parket & Interieur is gehouden binnen zes weken weken na het indienen van de schriftelijke klacht aan de opdrachtgever hun standpunt schriftelijk mede te delen en eventueel aan de opdrachtgever een schriftelijk voorstel tot oplossing van de klacht te doen. Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met het door Parket & Interieur ingenomen standpunt of het door Parket & Interieur gedane voorstel dient hij binnen 3 maanden het voor te leggen aan een onafhankelijk deskundige.

De opdrachtgever heeft uitsluitend recht op vergoeding van eventueel daaruit voor hem voortvloeiende kosten, indien Parket & Interieur toerekenbaar tekortschiet in zijn verplichtingen tot het verrichten van de, op grond van de beslissing van de onafhankelijke deskundige, vereiste werkzaamheden. De alsdan eventueel uit te keren vergoeding bedraagt maximaal € 115,- per dag voor de tijd die gemoeid is met het opnieuw herstellen/ aanbrengen van de vloer.

Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de beslissing van de onafhankelijk deskundige dan dient hij zich binnen twee maanden na de datum waarop de beslissing is gewezen te wenden tot de bevoegde burgerlijk rechter. Doet hij dit niet dan is de aangegeven beslissing voor beide partijen bindend.

Parket & Interieur  Hagelkruisweg 2 5993 SC Maasbree tel: 077-4772104  info@parketeninterieur.nl  www.parketeninterieur.nl

Deze voorwaarden mogen niet gekopieerd of door derden gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming!!

Bent u geïnteresseerd?

Wij helpen u graag verder!

Neem contact met ons op!

077 4772104

Of stel uw vraag via het contactformulier!

Parket & Interieur heet voortaan Chateau Parket & PVC Maasbree! Zelfde eigenaar, zelfde service en zelfde kwaliteit! Kom gezellig langs in onze showroom voor passend advies en een kopje koffie!